Profesjonalne i precyzyjne
Usługi narzędziowe

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO − informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorca PRODMET S.C. Katarzyna Wojciechowska, Maciej Wojciechowski z siedzibą we Wtórku przy ulicy Ostrowskiej 35A, 63-400 Wtórek
Dane kontaktowe: www.prodmetsc.pl

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Jako Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach:
1. w celu oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług (marketing) na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2. w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. w celu wykonania i na podstawie umowy kupna-sprzedaży, gdy została zawarta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. ochrona danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
5. w celu przetwarzania danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
6. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
10. w celu oferowania Pani/Panu (marketing) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie II Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
- naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, wspierające nas w wykonywaniu usług, obsłudze korespondencji, w procesie obsługi klienta,
- podmiotom, które przetwarzają w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe,
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
- podmiotom nabywającym wierzytelności w przypadku nieopłacenia przez Panią/Pana naszych należności,
- komornikom,

IV. Okres przechowywania danych
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie II celów przetwarzania:
- dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym,
- jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z rozmowami o tej transakcji zostaną usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu,
- dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały,
- dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – będą przechowywane przez czas w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe.

V. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują następujące prawa osób, których dane dotyczą:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Ponadto, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy/realizacji transakcji.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Na potrzeby marketingu bezpośredniego podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o udostępnione dane. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych polegające na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny niektórych Pani/Pana cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pani/Pana preferencji lub przyszłych zachowań i określenia, którą ofertą może być Pani/Pan najbardziej zainteresowany.

Produkt został dodany do koszyka